ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αγωγές ενοχικού δικαίου από κάθε είδους συμβάσεις , διεκδίκηση χρηματικών απαιτήσεων, παροχή συμβουλών κάθε είδους στον συγκεκριμένο τομέα.

Εμπράγματες αγωγές, μεταβιβάσεις ακινήτων, προσημειώσεις, εργολαβικές συμβάσεις, σχετικές αγωγές, μισθώσεις, μισθωτικά θέματα και σχετικές αγωγές, ιδιωτικές μεταβιβάσεις.

Αγωγές κληρονομικού δικαίου, κληρονομικά θέματα, παροχή συμβουλών, διαθήκες.

Αυτοκινητικές διαφορές, αποζημιώσεις από τροχαία και πάσης φύσεως ατυχήματα.

Εκδόσεις διαζυγίων, αγωγές οικογενειακού δικαίου (Διατροφές, Επιμέλεια Τέκνων κλπ.), υιοθεσίες κλπ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύσταση εταιρειών, τροποποίηση εταιρικών, προσωρινή διοίκηση εταιρειών, νομιμοποιήσεις εταιρειών, μεταβιβάσεις μετοχών, διαταγές πληρωμής, δίκαιο διεθνών μεταφορών, εμπορικές διαφορές πάσης φύσεως, σύναψη συμφωνιών με στρατηγικούς επενδυτές, ιδίως στον τομέα του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), offshore εταιρείες.

Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων (ημεδαπών και αλλοδαπών) στην Ελλάδα, διεθνείς και κοινοτικές κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων, προστασία σημάτων (προσωρινά μέτρα, αποζημίωση, λοιπά μέτρα αποκατάστασης, διοικητικές διαδικασίες), προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, προστασία εφευρέσεων (εργοδοτών και εργαζομένων), κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτων χρησιμότητας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ελλάδα, διεθνείς και κοινοτικές κατοχυρώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτων χρησιμότητας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτων χρησιμότητας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων (προσωρινά μέτρα, αποζημίωση, διοικητικές διαδικασίες) δίκαιο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού (ελληνικό και κοινοτικό) γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, καθώς και υποβολή καταγγελιών ενώπιον των αρμοδίων αρχών, κυρίως δε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατάθεση , παρακολούθηση και υποστήριξη μηνύσεων, Τροχαία, Πλημμελήματα-Κακουργήματα-Οικονομικά Εγκλήματα, Δίκαιο Ανηλίκων.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συμβάσεις εργαζομένων, συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, θέματα δικαίου κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων, ζητήματα εσωτερικών κανονισμών εργασίας, παροχή συμβουλών για την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, θέματα αμοιβής μελών Δ.Σ. και Διευθυντών Α.Ε., χειρισμός υποθέσεων ενώπιον Επιθεωρήσεως Εργασίας, ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών-χειρισμός δικαστικών υποθέσεων.